AL MEER DAN 10.000 TEVREDEN KLANTEN

Algemene voorwaarden

 1. Wanneer van toepassing?

Deze algemene voorwaarden van Marlisa Living & Lifestyle zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Marlisa Living & Lifestyle en de klant.

 1. Wijze van bestellen en betalen:
  • De klant plaatst een bestelling via de website van Malisa Living & Lifestyle
  • Marlisa Living & Lifestyle bevestigt automatisch de bestelling en geeft de klant informatie over de betaling.
  • De klant betaalt het verschuldigde bedrag via de betaalmogelijkheden die Marlisa Living & Lifestyle aanbiedt.
 1. Levering
  • Marlisa Living & Lifestyle levert de bestelling af op het door de klant opgegeven adres.
  • De leveringstermijn wordt vermeld op de website, maar is ter indicatie.
  • Als de leveringstermijn wordt overschreden, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 1. Retour
  • De klant heeft het recht om de bestelling binnen 5 werkdagen na ontvangst te retourneren.
  • Het retourneren van de bestelling is voor rekening van de klant, tenzij de producten gebreken vertonen.
  • Marlisa Living & Lifestyle betaalt het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending terug.
 1. Garantie en klachten
  • Marlisa Living & Lifestyle staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de wettelijke eisen.
  • De klant dient klachten binnen 1 werkdag na ontdekking bij Marlisa Living & Lifestyle te melden.
  • Marlisa Living & Lifestyle zal de klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en contact opnemen met de klant over de afhandeling.
 1. Aansprakelijkheid
  • Marlisa Living & Lifestyle is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Marlisa Living & Lifestyle.
  • Marlisa Living & Lifestyle is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. Overmacht
  • Marlisa Living & Lifestyle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
  • Onder overmacht wordt verstaan: iedere van buiten komende oorzaak die redelijkerwijs niet voorzienbaar was en waarop Marlisa Living & Lifestyle geen invloed kan uitoefenen.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle overeenkomsten tussen Marlisa Living & Lifestyle en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen tussen Marlisa Living & Lifestyle en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Marlisa Living & Lifestyle gevestigd is.